dotb Durangaldeko Telebista

KONTAKTUA

Orain zu ere kazetari izan zeinke zure albistea igotzen, zuzendariari gutuna, argazkia edota bideoa gure webgunera igotzen. Guztion parte hartzearekin egunkari digital eguneratuta izatea lortuko dugu. Zure argazkiak eta bideoa telebistan, Youtube kanalean, Facebook edota Instagram-en agertu daiteke.
Eskerrik asko gurekin partekatzeagatik!!
Ahora tú te puedes convertir en periodista subiendo tu noticia, cartas al director, foto o vídeo a nuestra página web, y con la participación de todos y todas conseguiremos un periódico digital actualizado. Tus fotografías y vídeo pueden terminar en televisión, en nuestro canal de Youtube, Facebook o Instagram

¡Gracias por compartir con nosotros!

    Izena/Nombre (requerido)

    Email (requerido)

    Zer nahi duzu egin? ¿Qué quieres hacer?
    Berria eman- InformarSalatu- DenunciarKexa- Queja

    Comentario